Friday, October 29, 2004

The Vanishing


Lake Tranquility Posted by Hello

Heard this somewhere :

صفا و صلح و يكرنگی در اِین دنیا قدیمی شد
توقع از رفیق و مونس و همدم قدیمی شد
میاور بر زبان نام وفا از خیر آن بگذر
وفا تنها نه اینجا بلکه در عالم قدیمی شد
بخند تا میتوانی زانکه میترسم
پس از چندی به بینی خنده هم دیگر قدیمی شد
بکن تا میتوانی بر ضعیفان ظلم و جور امروز
که رسم دستگیری از ضعیفان هم قدیمی شد
بجای گریه در مرگ عزیزان خیز و شادی کن
که تشریفات ختم ومجلس و ماتم قدیمی شد
بگرد شهر میگردی که تا آدم کنی پیدا
بجان حضرت آدم که آدم هم قدیمی شدNo comments: